• Datum: 03-07-2017

Maar liefst 3 'beste afstudeerwerken' van Arcadis medewerkers in De Blauwe Kamer

Amersfoort - In het juni nummer van de blauwe kamer met het beste afstudeerwerk van 2017 zijn onze collega's goed vertegenwoordigd. Robbert Jongerius, Sander Hermens en (oud-stagiair) Sjef van der Sterren presenteren hun afstudeerprojecten.

Linkedin | Twitter | Facebook | Google

Maar liefst 3 'beste afstudeerwerken' van Arcadis medewerkers in De Blauwe Kamer

Nationaal Rivierpark Niederrhein, Robbert Jongerius
In 2014 bleek er groot risico op rivieroverstromingen te zijn langs de Niederrhein en de Rijndelta door de slechte staat van de Duitse dijken. Dit plan voorziet erin dat in 2050 het gebied wordt beschermd door klimaatbestendige dijken die een robuuste recreatieve verbinding vormen tussen Duitsland en Nederland. In 2050 kun je van Nijmegen naar Duisburg trekken door het rivierpark langs de Niederrhein. Je wandelt door de uiterwaarden en vloedbossen, vaart langs beverdammen, kampeert op de Rijnstrandjes en bezoekt mythische forten. In de veerhuizen kun je lokale gerechten als rijnsteak of verse zalm bestellen. Vanaf de waterkrachtturbines is er subliem uitzicht over de Rijn. Onder je voeten wordt blauwe energie opgewekt voor alle inwoners langs de Niederrhein, inclusief de steden Nijmegen en Duisburg.

Responsive Land Krimpenerwaard, Sander Hermens
In het karakteristieke veenweidegebied van de Krimpenerwaard daalt de bodem gemiddeld een centimeter per jaar als gevolg van veenoxidatie door afwatering ten behoeve van landbouw. Dit integrale ontwerp faciliteert de innovatieve oplossing van het inpassen van 'onderwaterdrains' op grote schaal in de veenbodem, zodat de bodemdaling sterk afneemt en tegelijkertijd de landbouw duurzamer wordt en profiteert van betere productieomstandigheden. Het werkt als een reservoir dat water opslaat in natte tijden, waarmee het beschikbaar is voor droge periodes. De bergboezem is ingebed binnen het fijnmazige netwerk van historische en nieuw ontworpen kades en staat in verbinding met alle polders en de omliggende rivieren. Het ontwerp biedt een perspectief op een duurzame toekomst voor het eeuwenoude veenweidelandschap waarbij de beleving van het landschap wordt versterkt en er talrijke kansen ontstaan voor recreatie, landbouw en natuur, voor deze en toekomstige generaties.

DuurZaanheid, Sjef van der Sterren
De Hollandse veenweidepolders worden bedreigd door het huidige agrarische grondgebruik. Door een kunstmatig lage waterstand oxideert het veen, dit leidt tot bodemdaling, CO2-uitstoot en teruglopende agrarische opbrengsten. In dit afstudeerproject is voor de Zaanstreek in Noord-Holland onderzocht hoe deze veenlandschappen kunnen transformeren, met behoud van de typische veenweidekarakteristieken. Vernatting van het gebied is een voorwaarde voor het afremmen van veenoxidatie. Dit plan doet voorstellen voor een transformatie van het Zaanse veenweidegebied naar een landschap met een grote diversiteit van natte teelten, zowel voedselgewassen als energie- en voedergewassen, maar ook teelten in kassen. De bestaande landschapskarakteristieken worden hierbij zoveel mogelijk gerespecteerd.

Maar liefst 3 'beste afstudeerwerken' van Arcadis medewerkers in De Blauwe Kamer
Maar liefst 3 'beste afstudeerwerken' van Arcadis medewerkers in De Blauwe Kamer
Maar liefst 3 'beste afstudeerwerken' van Arcadis medewerkers in De Blauwe Kamer