• Datum: 01-03-2017

Teamlid wint eerste prijs IFLA student competition 2016

Veenweidegebied - Teamlid Sander Hermens heeft de eerste prijs gewonnen van de internationale IFLA student competition 2016. Hij won uit 215 inzendingen met zijn scriptie ‘Responsive Land’, waarmee hij begin vorig jaar afstudeerde aan Wageningen Universiteit. Dit ontwerpend onderzoek biedt een duurzame toekomst voor het veenweidelandschap. Sander Hermens is de eerste Nederlander die de eerste prijs wint in de studentencompetitie van de International Federation of Landscape Architects (IFLA). Begeleider bij zijn afstudeerscriptie was Adriaan Geuze.

Linkedin | Twitter | Facebook | Google

Teamlid wint eerste prijs IFLA student competition 2016

Het afstudeerproject bestaat uit een integraal ontwerp dat de innovatieve oplossing van grootschalige toepassing van onderwaterdrains in de veenbodem voorstelt. Hiermee wordt het probleem van bodemdaling tegengegaan en wordt de landbouw duurzamer en profiteert het van betere productieomstandigheden.

In het karakteristieke veenweidegebied van de Krimpenerwaard daalt de bodem gemiddeld met een centimeter per jaar als gevolg van veenoxidatie door afwatering ten behoeve van landbouw. De gevolgen van bodemdaling zijn groot. Zo wordt het waterbeheer ingewikkelder en duurder, ontstaan er hoge kosten voor aanleg en onderhoud van infrastructuur en vindt er een hoge uitstoot van broeikasgassen plaats. Het overgaan op een ander grondgebruik dan landbouw leidt echter tot verlies van het unieke veenweidecultuurlandschap.

Een proces van analyseren, ontwerpen, en valideren met bodemdeskundigen en hydrologen, heeft geleid tot een ontwerp van een bergboezem die een grootschalige inpassing van onderwaterdrains in de veenbodem mogelijk maakt waardoor de bodemdaling een halt wordt toegeroepen. De bergboezem werkt namelijk als een reservoir dat groot genoeg is om voldoende water in op te kunnen slaan in natte tijden dat vervolgens weer gebruikt kan worden in droge tijden. Met deze ingreep wordt geanticipeerd op de gevolgen van grootschalige inpassing van onderwaterdrains, namelijk een te grote watervraag in de zomer en aanzienlijke wateroverlast in de winter.

De bergboezem is ingebed binnen het fijnmazige netwerk van historische en nieuw ontworpen kades en staat in verbinding met alle polders en de omliggende rivieren voor een snelle wateroverdracht. Het boezempeil van de bergboezem in relatie tot de maaiveldhoogte werkt als ordeningsprincipe voor het landgebruik en de natuurtypen die hierbinnen ontstaan. Bepaalde weteringen en sloten binnen de bergboezem zijn verbreed tot een aaneengesloten brede vaart, de boezemvaart. Er ontstaat een vaarwereld die via de recent gerestaureerde Stolwijkersluis in verbinding staat met de Hollandse IJssel. Bij deze sluis bevindt zich de deeluitwerking van de poort tot de bergboezem waar een kaasmakerij recht tegenover het centrum van Gouda kwaliteitskaas produceert van melk uit de Krimpenerwaard. Een tweede deeluitwerking van een kampeerterrein voor jeugd uit de nabije steden laat zien welke betekenis de bergboezem kan hebben voor het menselijk schaalniveau.

Dit ontwerp biedt een realistisch alternatief voor de al decennia stagnerende gebiedsontwikkeling in de Krimpenerwaard. Maar bovenal biedt het een perspectief op een duurzame toekomst voor het eeuwenoude veenweidelandschap waarbij de beleving van het landschap wordt versterkt en er talrijke kansen ontstaan voor recreatie, landbouw en natuur, voor deze en toekomstige generaties.

http://www.wur.nl/nl/nieuws/IFLA2016-Student-Prize.htm
https://architectenweb.nl/nieuws/artikel.aspx?ID=39440

Teamlid wint eerste prijs IFLA student competition 2016
Teamlid wint eerste prijs IFLA student competition 2016