• Klant: Hoogheemraadschap van Rijnland
  • Locatie: Zoetermeer
  • Jaar: 2015

Landschapspark Nieuwe Driemanspolder, Zoetermeer

Zoetermeer - De Nieuwe Driemanspolder is nu een agrarisch gebied tussen Zoetermeer, Den Haag Leidschenveen en Leidschendam-Voorburg. Het duurt nog even, maar in 2020 ontstaat hier een natuur- en recreatiegebied met water, wandel-, fiets-, ruiter- en menpaden. Dit nieuwe gebied gaat u niet alleen een mooi uitzicht en een heerlijk recreatiegebied opleveren, maar is bovendien belangrijk voor de veiligheid van Zuid-Holland. In de Nieuwe Driemanspolder zal bij extreme regenval overtollig water uit de omgeving tijdelijk worden opgevangen om de veiligheid van de omliggende regio te garanderen. Door waterberging, natuur en recreatie te combineren is sprake van meervoudig ruimtegebruik. Zo gaan we zuinig om met de geringe beschikbare ruimte in Zuid-Holland.

Linkedin | Twitter | Facebook

Landschapspark Nieuwe Driemanspolder, Zoetermeer

Het hoogheemraadschap van Rijnland voert de herinrichting van de Nieuwe Driemanspolder uit. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg en Den Haag. De werkzaamheden starten naar verwachting in het eerste half jaar 2017 en de oplevering is gepland in 2020.

Door de herinrichting van de Nieuwe Driemanspolder tot een natuur- en recreatiegebied zal de natuurkwaliteit van het gebied veranderen. Er ontstaat een gevarieerder natuurgebied, vooral ook door het flexibele waterpeil. Het gebied zal voor een groot deel uit open water en natte natuur bestaan. Bij natte natuur denken we aan (zegge)moeras, nat (schraal)grasland, bloemrijk rietland en wilgenstruweel. Daarnaast ontstaat er meer droge natuur, waaronder bloemrijk grasland, droge ruigte en bosschages. De beoogde natuurdoelen zijn vooral van belang voor moerasvogels, amfibieën, vlinders en libellen. Kenmerkende soorten die op korte termijn in het gebied kunnen worden verwacht zijn o.a. de blauwborst, bruine kiekendief, bittervoorn en rietorchis. Op de langere termijn verwachten we mogelijk ook meer zeldzamere soorten, zoals de ringslang en waterspitsmuis. Voor de weidevogels zal het gebied minder geschikt worden als broedlocatie, terwijl de functie als foerageergebied zal verbeteren. De overige al aanwezige beschermde soorten, zoals de steenuil, zullen ook in de nieuwe situatie een plek in het gebied vinden.

Projectgegevens

LocatieZoetermeer Google Maps
OpdrachtLandschapspark
Omvang50ha
Ontwerp2015
In uitvoering2020
KlantHoogheemraadschap van Rijnland
TeamJohn Boon, Timo Cents, Hans Smolenaers, Sjaak Punt
Landschapspark Nieuwe Driemanspolder, Zoetermeer
Landschapspark Nieuwe Driemanspolder, Zoetermeer
Landschapspark Nieuwe Driemanspolder, Zoetermeer
Landschapspark Nieuwe Driemanspolder, Zoetermeer