• Klant: Waterschap Zuiderzeeland
  • Locatie: Flevoland
  • Jaar: 2012

Dijkversterkingsvisie, Medegebruik keringen, Provincie Flevoland

Flevoland - ARCADIS landschapsarchitectuur heeft in samenwerking met het Waterschap Zuiderzeeland de kansenkaart en visie voor medegebruik primaire keringen opgesteld. In de visie wordt een basishouding beschreven van het waterschap ten aanzien van initiatieven voor medegebruik voor de functies transport, recreatie, cultuur, natuur en agrarisch medegebruik.

Linkedin | Twitter | Facebook

Dijkversterkingsvisie, Medegebruik keringen, Provincie Flevoland

Deze basishouding is samen te vatten tot ‘ja, mits’. Dit betekent dat het waterschap positief staat ten opzichte van verschillende vormen van medegebruik, mits aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan. Het waterschap wil in alle gevallen faciliterend optreden, constructief meedenken en waar mogelijk werk-met-werk maken als het waterschap zelf aan de slag gaat bij de keringen. Bovendien wordt aan geïnteresseerde partijen gevraagd om wensen ten aanzien van medegebruik kenbaar te maken bij het waterschap.

Op de kansenkaarten, zijn ideeën voor medegebruik afgebeeld die zijn ingebracht door regionale partijen. Deze kaart is bedoeld ter inspiratie voor initiatiefnemers, die vervolgens hun specifieke wensen kenbaar kunnen maken bij het waterschap. Een ander actueel onderwerp is de mogelijke ontwikkeling van multifunctionele keringen. Hierbij wordt uitgegaan van een overhoogte bovenop de kernzone van de waterkering, waardoor het mogelijk wordt om de kering te benutten voor uiteenlopende (stedelijke) functies anders dan alleen waterkering. ARCADIS landschapsarchitectuur heeft dit principe uitgewerkt en verbeeld.

Projectgegevens

LocatieFlevoland Google Maps
OpdrachtDijkversterkingsvisie
Ontwerp2012
KlantWaterschap Zuiderzeeland
TeamTimo Cents
Dijkversterkingsvisie, Medegebruik keringen, Provincie Flevoland
Dijkversterkingsvisie, Medegebruik keringen, Provincie Flevoland
Dijkversterkingsvisie, Medegebruik keringen, Provincie Flevoland
Dijkversterkingsvisie, Medegebruik keringen, Provincie Flevoland