• Klant: Provincie Limburg
  • Locatie: Kerkrade
  • Jaar: 2009-2010

Landschapsplan, Buitenring Parkstad, Limburg

Kerkrade - De Provincie Limburg wil een nieuwe Buitenring voor de regio Parkstad aanleggen en heeft ARCADIS gevraagd het Provinciaal Inpassingsplan op te stellen.

Linkedin | Twitter | Facebook

Landschapsplan, Buitenring Parkstad, Limburg

Onderdeel hiervan is het Omgevingsplan waarin de ruimtelijke inpassing van de Buitenring is uitgewerkt. Doel van het Omgevingsplan is om inzicht te geven in de beoogde vormgeving van de weg en haar (directe) omgeving. Het omgevingsplan legt de vormgeving op hoofdlijnen vast en fungeert zo als kwaliteitskader voor de uitvoering. Het vormt tevens toetsingskader voor de vergunningen van kunstwerken.

Bij het opstellen van het Omgevingsplan is intensief samengewerkt met een groot aantal disciplines. De commissie Welstand is vanaf het begin betrokken geweest de uitwerking van het Omgevingsplan. H+N+S Landschapsarchitecten heeft een bijdrage geleverd vanwege haar betrokkenheid bij de Omgevingsvisie in het voortraject.
Het Omgevingsplan is een integraal plan waarin wegontwerp, kunstwerken, geluidwerende voorzieningen en maatregelen voor de compensatie/mitigatie in onderlinge samenhang en in samenhang met de kwaliteiten die het plangebied kenmerken zijn ontworpen.
Het Omgevingsplan is gepresenteerd als drieluik:

  1. Landschappelijke inpassing – alle elementen die een rol spelen bij de landschappelijke inpassing van de Buitenring
  2. Kwaliteitskaart – karakteristieke kwaliteiten van het gebied: reliëf, historie, ecologie, gebruik en beeld.
  3. Wegontwerp – het patroon van insnijden en ophogen in het reliëf.

De landschappelijke inpassing doet recht aan de bijzondere kwaliteit van het landschap en aan de ambities van Parkstad Limburg om deze kwaliteit te versterken. De plankaart laat de relatie zien tussen het bestaande landschap en stedelijke gebieden met maatregelen voor inpassing. Ontwerpprincipes vormen de schakel tussen de visie en het ontwerp en zijn uitgewerkt voor het reliëf, de omgeving en het wegbeeld van de Buitenring. Herkenbaarheid van de doorgaande route, eenheid en continuïteit van het wegbeeld staan hierin voorop. De kwaliteit van de omgeving vormt een belangrijke inspiratiebron voor het ontwerp.

Projectgegevens

LocatieKerkrade Google Maps
Opdrachtomgevingsplan
Ontwerp2008-2010
KlantProvincie Limburg
TeamGertjan Jobse, Sjaak Punt
Landschapsplan, Buitenring Parkstad, Limburg
Landschapsplan, Buitenring Parkstad, Limburg
Landschapsplan, Buitenring Parkstad, Limburg
Landschapsplan, Buitenring Parkstad, Limburg
Landschapsplan, Buitenring Parkstad, Limburg