• Klant: Federatie België
  • Locatie: Vlaamse Kust
  • Jaar: 2018-2020

Vlaamse Baaien

Vlaamse Kust - Door de klimaatveranderingen krijgen we in de toekomst te maken met periodes van extreme regenval, hitte, droogte en zeespiegelstijging. De kans is reëel dat de zeespiegel sterker stijgt dan tien jaar geleden werd aangenomen. Wat is nodig om kustbescherming te behouden als een dergelijke ontwikkeling zich voordoet? Hoe kunnen we het veiligheidsniveau ook op de lange termijn na 2050 garanderen? En kunnen we maatregelen nemen die ook op andere terreinen meerwaarde creëren?

Projectgegevens

LocatieVlaamse Kust
OpdrachtVisie, Ontwerpend Onderzoek
Omvang67 strekkende kilometer
Ontwerp2018-2020
KlantFederatie België
TeamHans Smolenaers, Liza van Alphen, Joep van Baast, Djina Bruine de Bruin
Copyright afbeeldingenArcadis
Vlaamse Baaien
Vlaamse Baaien

Na het Masterplan Kustveiligheid, dat de waterveiligheid tot 2050 garandeert, werkt de Vlaamse overheid een langetermijnvisie tot 2100 uit, genaamd Complex Project Kustvisie. Arcadis is samen met Ecorys aangesteld om verschillende scenario's uit te werken en alternatieven te plannen en de effecten hiervan op natuur en milieu en de financiële consequenties te onderzoeken. Wij onderzoeken samen met onze Belgische specialisten de effecten op natuur en milieu van de Vlaamse kust.

De complexe scenario’s en kansen hebben we gevisualiseerd in bouwstenen. Deze bouwstenen verbeelden de mogelijke civieltechnische oplossingen, ecologische- en maritieme processen. Ook zijn de ruimtelijke gevolgen van de ingrepen op de waterfronten van steden en dorpen in beeld gebracht. Het balanceren tussen de vele belangen die samenhangen met zeehavens, visserij, energie-faciliteiten, recreatie, ecologie en toerisme maken het een complex maar uitdagend project.

Met dit ontwerpend onderzoek dragen we bij aan een veilige Vlaamse kust tot aan het jaar 2100.