• Klant: waterschap Limburg
  • Locatie: Limburg
  • Jaar: 2016-heden

Dijkversterking Noordelijke Maasvallei

Limburg - Waterschap Limburg versterkt de komende jaren op veertien locaties tussen Nieuw Bergen en Thorn ca. 40 km aan dijken. Voor twaalf locaties is in 2016 één integrale (vervroegde) verkenning gestart.

Linkedin | Twitter | Facebook

Dijkversterking Noordelijke Maasvallei

Het Waterschap Limburg is samen met de omgeving ambitieus aan de slag met de waterveiligheid in de Maasvallei met een samenhangend programma van twaalf projecten van dijkversterking en rivierverruiming. Dit is niet alleen een technische, maar zeker ook een ruimtelijke opgave. Om hier goed invulling aan te kunnen geven en de ruimtelijke kwaliteit bij de dijkversterking te borgen, heeft het Waterschap aan Arcadis landschapsarchitectuur & stedenbouw gevraagd dit te begeleiden en ontwerpen.

De ruimtelijke analyse van de 13 dijktrajecten laat immers duidelijk zien dat de waterkeringen niet samen met het landschap zijn ‘opgegroeid’, maar latere toevoegingen zijn en vaak een zeer wisselende en gefragmenteerde verschijningsvorm hebben. Vanuit de snelle en functionele aard van de aanleg als noodkade in de jaren ’90 is dit allemaal goed verklaarbaar, maar de keringen zijn daardoor vaak niet goed verankerd in het landschap. In het planproces van de alternatiefontwikkeling geven de landschapsarchitecten richting en inspiratie.

Projectgegevens

LocatieLimburg
OpdrachtDijkversterking
Klantwaterschap Limburg
TeamLeonoor van der Linden, Sander Hermens, Joep van Baast, Robert Kruijt, Hanna Prinssen
In samenwerking metWitteveen+Bos
Dijkversterking Noordelijke Maasvallei
Dijkversterking Noordelijke Maasvallei