• Klant: Waterschap Limburg
  • Locatie: Noordelijke Maasvallei, Limburg, Nederland
  • Jaar: 2016-heden

Dijkversterking Noordelijke Maasvallei

Noordelijke Maasvallei, Limburg, Nederland - Waterschap Limburg versterkt de komende jaren, binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), de dijken op zestien locaties tussen Nieuw Bergen en Thorn. Arcadis landschapsarchitectuur & stedenbouw, als onderdeel van Ingenieursbureau Noordelijke Maasvallei, is sinds 2016 betrokken bij de dijkversterking en rivierverruiming langs de Maas in opdracht van Het Waterschap Limburg.

Projectgegevens

LocatieNoordelijke Maasvallei, Limburg, Nederland
OpdrachtDijkversterking, verkenning, ontwerp voorkeursalternatief, planuitwerking
Ontwerp2016-heden
KlantWaterschap Limburg
TeamLeonoor van der Linden, Sjaak Punt, Hanna Prinssen, Ferry Streng
In samenwerking metIngenieursbureau Noordelijke Maasvallei (Witteveen en Bosch)
Dijkversterking Noordelijke Maasvallei
Dijkversterking Noordelijke Maasvallei
Dijkversterking Noordelijke Maasvallei

Van nature liggen de dorpen langs de Maas op hoger gelegen ruggen in het rivierbed, maar door de huidige verandering van het klimaat liggen deze niet hoog genoeg meer. In de jaren ’90 zijn er noodkades aangelegd die in 2006 de status ‘primaire waterkering’ hebben gekregen. Deze waterkeringen zijn niet samen met het landschap ‘opgegroeid’ en hebben vaak een zeer wisselende en gefragmenteerde verschijningsvorm. Dit is niet alleen een technische, maar zeker ook een ruimtelijke opgave. Onze rol is dan ook om  de ruimtelijke kwaliteit en integraliteit bij de dijkversterking te borgen en de nieuwe dijken in te passen in het landschap van de Maas.

Een voorbeeld hiervan is Well waar een, na 1995 aangelegde, dijk het dorp en achterliggende landschap beschermd. Het idee is hier om ruimte te geven aan een groene rivier door de dijk terug te leggen waardoor er waterstandverlaging gerealiseerd kan worden. De natuurlijke hoogtes worden gebruikt om de dijk rond de groene rivier een plek en vorm te geven. De kernen van Oud Well en Elsteren, die in het winterbed liggen, worden met een zo compact mogelijke kering conform wettelijke norm beschermd.

Andere dijkprojecten waar gebiedsontwikkeling wordt gekoppeld aan de dijkversterking zijn Arcen en Lob van Gennep.

Ook bij het voorkeursontwerp van Lob van Gennep gelden uitgangspunten als het behouden, versterken of toevoegen van nieuwe kwaliteiten aan het landschap binnen de versterkingsopgave. Het gaat dan bijvoorbeeld om het voortbouwen op de karakteristieke eigenschappen van het (terrassen)landschap, het aansluiten op andere functies zoals bestaande wegen en zoeken naar een logische samenhang tussen een toekomstige inrichting of ambities en de ligging van (oude) en nieuwe dijktracés.